ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНТАЛЬПІЇ У ПРОЦЕСІ ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНОВОЇ МАСИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ОХОЛОДЖЕННЯ

В. Ялпачик, С. Кюрчев, В. Верхоланцева

Анотація


Анотація – в статті розглянуто ентальпію у процесі зберігання зернової маси, а також представлені зміни ентальпії відносно вологовмісткості за допомогою іd-діаграми Рамзіна-Мольєра. Наведені розподіли теоретичного та експериментального значення ентальпії по двом експериментальним зерносховищам, у яких підтримували певну температуру із застосуванням охолодження.

Повний текст:

PDF

Посилання


ВерхоланцеваВ.О. Обгрунтування режимних параметрів охолодження зернової сировини у процесі зберігання: дис. кандидата техн. наук : 05.18.12 / Верхоланцевої Валентини Олександрівни. – Вінниця, 2016. – 200 с.

Вобликов Е.М. Технология хранения зерна /Е.М. Вобликов. Учебн.для вузов. Под ред. Е.М. Вобликова. – СПб.: Издательство «Лань»,2003. – 448с.

Системи та засоби захисту зернових запасів: навч. посібник / Чурсінов Ю.О, Черних С.А., Кошулько В.С. – Дніпропетровськ: ДДАУ, 2009. –313 с.

Кутателадзе С.С. Основы теории теплообмена. / С.С. Кутателадзе – М.: Атомиздат, 1979. – 415с.

Лыков А.В. Теория теплопроводности / Лыков А.В. – М.: Высшая школа, 1967. – 595 с.

Ялпачик В.Ф. Планування експериментальних досліджень процеса охолодження зерна / В.Ф. Ялпачик, М.І. Стручаєв, В.О. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Вип. 15, Т.1. – С. 3 – 8..

ТихоновН.И.Хранение зерна [Текст] : учеб. пособие / Н.И. Тихонов, А.М. Беляков; ФГОУ ДПОС «ВИПККА», Каф. инновац. технологий. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2006. – 108 с.

Агрономов Е.А. Хранение зерна. / Е.А. АгрономовМ.: ЛПищепромиздат, 1935. – 222с.

Карасюк И.М. Справочник по зерновым культурам. – К.: Урожай, 1991. – 319 с.

Скалецька Л.В. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Практикум :Навчальний посібник / Л.В. Скалецька, Т.М. Духовська, А.М.Сеньков. – К.: Вища школа, 1994. – 303с.: ил.

Гинзбург А.С. Теплофизические характеристики пищевых продуктов. Справочник / [Гинзбург А.С., Громов М.А., Красовская Г. И.]– М.: Агропромиздат, 1990. – 287 с.

Бондарев В.А. Теплотехника /В.А. Бондарев, А.Е. Процкий, Р.Н. Гринкевич – изд.2-е, испр. и доп. Минск, “Вышэйш школа”,1976.

Чижиков А.Г. Теплофизические характеристики семян пшеницы / А.Г. Чижиков, В.Ф. Кабанов // Механизация и электрификация социалистического сельского хозяйства. – 1976. – № 11. – С. 18 – 20.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.